اخبار صنعتی

نقش شناور جامد

2022-05-17
حالا که اقتصادتوسعه یافته است، انواع حمل و نقل موجود است. با این حال، برای مسافران کشتی، اکثر آنها اساساً از نقش تجهیزات نجات جان در کشتی و برخی دانش ایمنی بی اطلاع هستند.پس نقش Solid Lifebuoy چیست؟

شناور جامد نوعی تجهیزات نجات غریق است که برای نجات غریق استفاده می شود و برای جلوگیری از خطر در کشتی های مختلف و یا در آب های مختلف مجهز شده است.

نقش Solid Lifebuoy حمایت از غرق شدگان و جلوگیری از غرق شدن به پایین است. این امر برای اطمینان از ایمنی خدمه و مسافران است، به طوری که وقتی فردی در آب سقوط می کند یا کشتی در مضیقه است و کشتی را رها می کند، همه سرنشینان کشتی می توانند از این تجهیزات نجات دهنده برای منتظر نجات استفاده کنند. هنگامی که فردی به داخل آب می افتد، پرسنل آمبولانس شناور نجات را به سمت فرد غریق پرتاب می کنند تا فرد غریق بتواند بالا برود و کمک کند و پرسنل آمبولانس طناب نجات را پس گرفته و فرد غریق را به کنار قایق یا قایق می کشند. ساحل

استفاده از شناور نجات

پرتاب کننده با یک دست طناب نجات غریق را می گیرد و با دست دیگر آن را به سمت پایین دست فرد غریق پرتاب می کند. طناب نجات را به نرده ببندید و شناور نجات را با دو دست پرتاب کنید.