اخبار صنعتی

عمر جلیقه نجات بادی چقدر است؟

2023-05-12
ده سال
بنابراین طول عمر یک جلیقه نجات بادی به ده سال محدود می شود. در ارتباط با این دوره ده ساله، سرویس منظم دستگاه در دوره های حداکثر دو سال است و برای تمام جلیقه های نجات مورد استفاده در قایق سواری اوقات فراغت به شدت توصیه می شود.
جلیقه نجات بادی مورد نیاز سولاس چیست؟

باید سبک باشد. باید به پوشنده اجازه دهد تا از ارتفاع 4.5 متری بدون هیچ آسیبی به داخل آب بپرد. پریدن به داخل آب نباید باعث آسیب یا کنده شدن جلیقه نجات شود. باید شناوری داشته باشد که حتی پس از 24 ساعت غوطه ور شدن در آب، بیش از 5 درصد کاهش نمی یابد.